Polityka prywatności

  1. Krajowa Izba Gospodarcza wydawca strony internetowej cktargowa.pl (dalej „Strona”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  2. Dane osobowe użytkowników Strony zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.
  3. Dane osobowe użytkowników Strony zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez KIG wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych na Stronie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Strony. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza.
  4. Krajowa Izba Gospodarcza nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Strony innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez KIG dane osobowe użytkowników Strony mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  5. Krajowa Izba Gospodarcza gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Stronę i korzystających z usług świadczonych w ramach Strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Stroną, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Strony. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  6. Krajowa Izba Gospodarcza stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Strony. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Strony – stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Strony, optymalizowaniu emisji reklam na Stronie i usprawniania funkcjonowania Strony zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami.
  7. Strona zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Krajowa Izba Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
  8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Strony mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: recepcja@cktargowa.pl
  9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Stronie.

RODO

Ochrona danych osobowych w Krajowej Izbie Gospodarczej

Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych
1.    rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (opublikowane w Dz.Urz. UE L 119, s.1); tekst aktu dostępny tutaj.
2.    ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (opublikowana w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000); tekst aktu jest dostępny tutaj.

Administrator
Krajowa Izba Gospodarcza
Dane kontaktowe administratora
e-mail: kig@kig.pl; adres:  00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4

Inspektor ochrony danych
Dorota Konopko
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
e-mail: rodo@kig.pl; adres: Krajowa Izba Gospodarcza, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

Organ nadzorczy
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Dane kontaktowe organu nadzorczego
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa