Tarcza antykryzysowa 6.0, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obowiązuje od połowy grudnia. 

Ustawa dotyczy udzielenia wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach (dot. wskazanych kodów PKD)*, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa. Narzędzia pomocowe obejmują nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale także osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia.

Tarcza antykryzysowa 6.0: Na jakie narzędzia wsparcia mogą liczyć przedsiębiorcy?

 • zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek ZUS za listopad 2020 r.,
 • dodatkowe jednorazowe świadczenia postojowe – dotyczy działalności prowadzonych pod określonymi kodami PKD ( działalność prowadzona na dzień 30 września 2020 r.),
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i ubezpieczonych zleceniobiorców,
 • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców do 5 tys zł. (warunek – na dzień 30 września br. działalność nie może być zawieszona).

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie mogą ubiegać się firmy reprezentujące branże:

 • gastronomiczną,
 • kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),
 • sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
 • turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
 • transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),
 • edukacyjną,
 • cateringową,
 • usług pralniczych.

Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji:

 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • ruchome placówki gastronomiczne,
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • przygotowywanie i podawanie napojów,
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • działalność fotograficzna,
 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • działalność fizjoterapeutyczna,
 • działalność paramedyczna,
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny,
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • działalność obiektów sportowych,
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • pozostała działalność związana ze sportem,
 • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • działalność związana z projekcją filmów,
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • nauka języków obcych,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • działalność obiektów kulturalnych,
 • działalność muzeów,
 • sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS),
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • pozostała działalność związana ze sportem (np. przewodnicy górscy),
 • pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
 • działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
 • działalność organizatorów turystyki.

*Kody PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

 

Artykuł powstał w ramach programu Szkoła Kreatywności.

Oprac. Katarzyna Dwórznik, ekspertka prawno-gospodarcza Krajowej Izby Gospodarczej.

 

PSA jako wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń z sektora kreatywnego*

Na wprowadzenie nowego rodzaju spółki do polskiego obrotu prawnego od dawna czeka wielu przedsiębiorców. Prosta Spółka Akcyjna łączy cechy spółki osobowej i kapitałowej i jest dedykowana start’upom. Dzięki swojej elastyczności ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększy możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców. Nowa spółka, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, jest odpowiedzią na potrzeby branży kreatywnej. Ułatwi pozyskanie inwestora i rozwinie potencjał, jak i konkurencyjność branży. 

Zalety Prostej Spółki Akcyjnej

Rejestracja spółki będzie możliwa w formie elektronicznej (tj. zawarcie umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym resortu sprawiedliwości). Jednak w sytuacji, w której będą wnoszone wkłady niepieniężne, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji w prostej spółce akcyjnej może być wszelki wkład mający wartość majątkową – także świadczenie pracy lub usług.

Charakterystyczną cechą prostej spółki akcyjnej jest brak kapitału zakładowego. Co jest od strony praktycznej dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców w zakresie zmiany kapitału. W prostej spółce akcyjnej przewidziano kapitał akcyjny. Do powstania spółki konieczne jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 zł. 

Spółka za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Za zobowiązania spółki akcjonariusze nie odpowiadają.

Nowością i kolejnym ułatwieniem jest możliwość wykreślenia prostej spółki akcyjnej z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania likwidacji (poprzez przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy). Kodeks spółek handlowych precyzyjnie określa warunki niezbędne do skorzystania z tej formy rozwiązania spółki.

Katarzyna Dwórznik, ekspertka prawno-gospodarcza Krajowej Izby Gospodarczej

 

* powyższy artykuł powstał w ramach programu Szkoły Kreatywności.

Społeczna wrażliwość w projekcie wspierającym rozwój polskiego rynku IT – jak to działa?

Gościliśmy w tym roku w CK Targowa projekt „asperIT”. Jest on wyjątkowy, bo łączy w sobie logikę wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości, z rozwojem i społecznym wkluczaniem zawodowym. A więc kojarzy biznes z odpowiedzialnością i wrażliwością społeczną.

Od sierpnia do października 2020 r. w Centrum Kreatywności Targowa odbyło się 6 warsztatów, trwających łącznie 12 dni, dla osób uczestniczących w projekcie.

Pisaliśmy już o tym, czym jest projekt „asperIT”. Dziś proponujemy Wam wnioski po drugiej edycji projektu i efekty tej pracy. Podzieli się nimi jeden z twórców i koordynatorów projektu, Błażej Knapik.

Zamiast terapii

Projekt asperIT został stworzony i jest realizowany przez Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej EFAS. Działania Fundacji polegają na włączanie osób ze spektrum autyzmu do pracy w branży IT. Stworzono system, który pomaga osobom nieneurotypowym w edukacji i integracji zawodowej. W trakcie kursu uczestnicy są wspierani w odnalezieniu się w społeczeństwie oraz w rozwijaniu ich własnych, nadzwyczajnych zdolności, które mają szczególne zastosowanie w pracy związanej z analizą danych (m.in. w roli testera oprogramowania).

Umiejętności, jakimi dysponują osoby ze spektrum, stanowią ich ogromny potencjał. Dobrze sobie radzą w pracach wymagających koncentracji i dokładności, opartych na powtarzalności oraz w których ceni się dobrą pamięć do faktów i liczb. Przekłada się to na wysoki poziom umiejętności informatycznych. Takich właśnie cech wymaga praca w branży IT. Aktualnie w Polsce, podobnie jak i na świecie, rośnie zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze.

Dotychczas zostało przeprowadzonych już ponad 330 godzin szkoleń, w których uczestniczyło ponad 50 osób z autyzmem. Z tej grupy ok. 40 osób nabyło umiejętności pozwalające na rozpoczęcie pracy w roli testera IT i przystąpiło do egzaminu na zdobycie międzynarodowego certyfikatu ISTQB. Projekt dokonał tego na przestrzeni lat 2017-2020. W tym czasie odbyły się 4 edycje projektu w takich miastach jak Wrocław i Warszawa.

Projekt działa na rzecz wyrównywania szans i robi to w sposób uświadamiający beneficjentów w ich własnych wartościach. Zawód testera IT, w którym specjalizują się szkolenia, to kariera, do której nie trzeba wcale być programistą. Wystarczą własne chęci i podstawowa znajomość komputera.

Zamiast terapii, projekt stawia na tutoring i wytyczanie ścieżek, którymi uczestnicy kursów sami podążają. Nie ma na zajęciach nagród. Prowadzący za to aktywnie wspierają beneficjentów i pomagają im samodzielnie osiągać sukcesy. Certyfikat ISTQB, który kurs pomaga zdobyć, jest ważnym dokumentem poświadczającym umiejętności jego posiadaczy.

Nowoczesny program praktyk

W ramach projektu pracownicy fundacji stworzyli nowoczesny program praktyk, w których trakcie uczestnicy działają na realnych przykładach z różnych firm i instytucji, poznając metodyki zarządzania oraz używane przez profesjonalnych testerów aplikacje, platformy i środowiska. Pod okiem doświadczonych trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem uczestnicy ćwiczą pisanie scenariuszy i przypadków testowych, tworzenie schematów oraz modele skutecznego raportowania i pracy zespołowej. Tak przygotowani są gotowi do podjęcia zatrudnienia jako junior tester. Największym poświadczeniem zdolności zdobywanych na kursie, jest wdrażanie przez partnerów projektu zaproponowanych przez uczestników rozwiązań.

Skuteczność projektu potwierdza zdobywanie pracy w zawodzie w firmach takich jak SPOC przez jego absolwentów.

Polski rynek IT stale się rozwija i wierzymy, że zaczyna być gotowy na przyjmowanie nieneurotypowych pracowników. Osoby ze spektrum autyzmu są bardzo efektywnymi członkami zespołów IT i posiadają wysokie predyspozycje w zawodach opartych na analizie danych (takich jak testowanie oprogramowania). Przykłady zachodnich firm i przedsiębiorstw pokazują, że dobrze przeszkolony nieneurotypowy pracownik potrafi efektywniej od osoby neurotypowej wykonywać swoje obowiązki, o ile tylko da się mu szansę i podejdzie do niego z otwartością.

Błażej Knapik

Szkoła kreatywności wystartowała! Pod koniec listopada ruszył nasz flagowy projekt, szkoleniowy, skierowany do przedsiębiorców z sektora kreatywnego. Na razie nasze zajęcia dostępne są wyłącznie dla przedstawicielek i przedstawicieli firm działających w CK Targowa, ale liczymy na to, że za kilka miesięcy będziemy mogli zaprosić na nie więcej osób! 

W pierwszych warsztatach uczestniczyło ponad 20 osób. Prowadził je Mateusz Malinowski z Fabryki Marketingu. Zajęcia poświęcone były zagadnieniom SEO i otworzyły nasz cykl czterech zajęć dotyczących marketingu online, który realizujemy we współpracy merytorycznej z agencją Tears of Joy. 

Kolejne trzy spotkania w ramach cyklu poświęconego marketingowi online odbędą się w przyszłym roku. Będą dotyczyć marketingu w mediach społecznościowych, influencer marketingu oraz reklamy w sieci Google. 

Kolejne zajęcia Szkoły kreatywności odbędą się 3 grudnia 2020 r. i będą poświęcone kwestiom prawno-gospodarczym. 

Wszystkie wydarzenia Szkoły kreatywności na razie odbywają się zdalnie. Zajęcia są bezpłatne.